Ogłoszenie dot. ponownego wyłożenia zmiany MPZP „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”

20

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno-zachodnia”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn.zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno zachodnia” w Jaśle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lipca 2021 r. do 18 sierpnia 2021 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, w godzinach pracy urzędu.

Ze względu na stan epidemii COVID 19 niezbędne jest zachowanie zasad reżimu sanitarnego, tj. zasłonięcie ust i nosa (maska, przyłbica , bądź inny sposób).

Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Dzielnica Przemysłowo-Składowa część północno zachodnia” w Jaśle wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 2 sierpnia 2021 r., o godz.16:00, za pomocą środków porozumiewania się na odległość poprzez jednoczesną transmisję obrazu i dźwięku (online).

Instrukcja obsługi zdalnego dołączenia do  debaty  dostępna będzie na dzień przez dyskusją.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany przedmiotowego planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu zmiany miejscowego planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła.

Stosownie do art. 8c w/w ustawy uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej na adres: Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub w formie elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: urzad@um.jaslo.pl lub za pomocą platformy ePUAP opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2021 r.

Równocześnie zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 września 2021 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.