Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła

52

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Konopnickiej- Piłsudskiego”

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały
Nr XXX/254/2020 Rady Miejskiej Jasła z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Konopnickiej-Piłsudskiego”.

Przedmiotem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Konopnickiej- Piłsudskiego” zwanego dalej planem będzie obszar położony przy zbiegu ulic Marii Konopnickiej i Marszałka Józefa Piłsudskiego w Jaśle.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym planem.

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 sierpnia 2020 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.