Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 4 lipca 2024 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat I”

87

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.), w związku z uchwałą Nr LXXXII/697/2023 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat I”

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat I”, obejmującego teren położony w rejonie ulic A. Mickiewicza i E. Kwiatkowskiego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 lipca 2024 r. do 2 sierpnia 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu.

Projekt miejscowego planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ustalonym terminie wyłożenia zostanie również opublikowany na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle oraz stronie BIP Urzędu Miasta w Jaśle.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 29 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, w sali 102 o godzinie 15:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko.

Uwagi należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy jednostki organizacyjnej, adresu zamieszkania albo siedziby oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 sierpnia 2024 r.:

  • w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub na adres urzędu,
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej – poczty elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.pl,
  • w formie elektronicznej za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta w Jaśle na platformie ePUAP /umjaslo/skrytka opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Formularz uwag dostępny jest w siedzibie Urzędu i na stronie Urzędu Miasta w Jaśle.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu Miasta Jasła.

Burmistrz Miasta Jasła
/-/
Adam Kostrząb

Aktualizacja: