Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z dnia 10.06.2024 r. o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego”

57

Na podstawie art. 13i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu uchwały nr XCIX/847/2024 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 kwietnia 2024 r w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego miasta Jasła. Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń projektu planu ogólnego miasta Jasła.
Przedmiotem sporządzenia planu ogólnego miasta Jasła jest obszar w granicach administracyjnych Miasta Jasła z wyłączeniem terenów zamkniętych innych niż ustalone przez ministra właściwego do spraw transportu.
Plan ogólny stanowić będzie akt prawa miejscowego, który zastąpi studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła. Nowy akt będzie podstawą do prowadzenia gospodarki przestrzennej na terenie miasta.
Wnioski do planu ogólnego oraz prognozy odziaływania na środowisko należy składać na obowiązującym formularzu dostępnym w siedzibie urzędu i na stronie internetowej miasta Jasła pod adresem: https://um.jaslo.pl/wp-content/uploads/2024/03/Pismo-dotyczace-aktu-planowania-przestrzennego.pdf w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.
Zgodnie z art. 8g ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wnioski na formularzu należy składać do Burmistrza Miasta Jasła, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej poprzez pocztę elektroniczną na adres: pp@um.jaslo.pl lub za pośrednictwem platformy usług administracji publicznej ePUAP z podaniem imienia, nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.
Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.


Burmistrz Miasta Jasła
/-/
Adam Kostrząb