Burmistrz Miasta Jasła na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 poz. 121 t.j.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Miasta Jasła przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.

  1. Wykazem objęty jest obiekt kiosku handlowo – usługowego, pow. 9,00 m2, zlokalizowany na działce ewid. nr 2262/4 – Jasło ul. Jana Pawła II, przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym.
  2. Opis nieruchomości:
    Kiosk usługowo – handlowy.
  3. Przeznaczenie nieruchomości:
    Ww. obiekt przeznaczony jest na działalność usługowo – handlową.
  4. Miesięczny czynsz najmu wynosi 300,00 zł netto płatny do 10. dnia każdego miesiąca.
  5. Waloryzacja czynszu wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS następować będzie w okresach rocznych.

Niniejszy wykaz podlega wywieszeniu na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej www.jaslo.pl.

Informacja o nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem podana zostanie na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl.

Szczegółowe informacje o nieruchomości zamieszczonej w wykazie można uzyskać w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 pok. 203
i 204, tel. 013 4486326, 013 4486312.