Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła z 15 września 2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru „Gamrat – część północna” w Jaśle.