Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) i ogłoszenia z dnia 04.12.2018 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2019 r. oraz na realizację zadania: Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym,
w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz ogrzewalni, które może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r.

Burmistrz Miasta Jasła

informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2019 r. oraz na realizację zadania: Udzielenie schronienia osobom tego pozbawionym, w postaci przyznania tymczasowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych oraz ogrzewalni, które może być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła w 2019 r., 2020 r. oraz 2021 r.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie, w terminie do dnia 21.12.2018 r.
w Urzędzie Miasta w Jaśle, Rynek 12, w pokoju 310.