Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) i ogłoszenia z dnia 30.11.2020 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2021 r.

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2021 r.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie, w terminie do dnia 17.12.2020 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Floriańska 8a.

(-)
Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła