Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła w sprawie udziału w komisji konkursowej

36

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) i ogłoszenia z dnia 30.11.2017 r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2018 r.

Burmistrz Miasta Jasła

informuje, że istnieje możliwość uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania złożonych ofert na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej, które mogą być dofinansowane w formie dotacji z budżetu miasta Jasła na 2018 r.

Swoje kandydatury ww. osoby mogą zgłaszać pisemnie, w terminie do dnia 20.12.2017 r.
w Urzędzie Miasta w Jaśle, Rynek 12, w pokoju 310.

 

Z up. Burmistrza
Elwira Musiałowicz-Czech
Zastępca Burmistrza