Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXXII/743/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 24 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła,

ZAWIADAMIAM

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 4 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle: ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle: https://um.jaslo.pl/pl/.

̶D̶y̶s̶k̶u̶s̶j̶a̶ ̶p̶u̶b̶l̶i̶c̶z̶n̶a̶ ̶n̶a̶d̶ ̶p̶r̶z̶y̶j̶ę̶t̶y̶m̶i̶ ̶w̶ ̶p̶r̶o̶j̶e̶k̶c̶i̶e̶ ̶S̶t̶u̶d̶i̶u̶m̶ ̶r̶o̶z̶w̶i̶ą̶z̶a̶n̶i̶a̶m̶i̶ ̶o̶d̶b̶ę̶d̶z̶i̶e̶ ̶s̶i̶ę̶ ̶w̶ ̶d̶n̶i̶u̶ ̶1̶6̶ ̶m̶a̶r̶c̶a̶ ̶2̶0̶2̶0̶ ̶r̶.̶ ̶w̶ ̶s̶i̶e̶d̶z̶i̶b̶i̶e̶ ̶U̶r̶z̶ę̶d̶u̶ ̶M̶i̶a̶s̶t̶a̶ ̶w̶ ̶J̶a̶ś̶l̶e̶,̶ ̶u̶l̶.̶ ̶R̶y̶n̶e̶k̶ ̶1̶2̶,̶ ̶3̶8̶-̶2̶0̶0̶ ̶J̶a̶s̶ł̶o̶,̶ ̶w̶ ̶s̶a̶l̶i̶ ̶1̶0̶2̶ ̶o̶ ̶g̶o̶d̶z̶.̶:̶ ̶1̶5̶:̶3̶0̶.̶ (Odwołano! Szczegóły w osobnym ogłoszeniu.)

Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r. w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 kwietnia 2020 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: urzad@um.jaslo.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Jasła.

Treść klauzuli informacyjnej dotyczącej danych osobowych jest dostępna na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w siedzibie Urzędu.

BURMISTRZ Ryszard Pabian