Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego

50

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza wyniki konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Aktywizacja i integracja mieszkańców na osiedlach Miasta Jasła w 2023 roku

  1. Nazwa zadania publicznego: „Aktywizacja i integracja mieszkańców na osiedlach Miasta Jasła w 2023 roku”.
  2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego: 60 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)
  3. Wysokość przyznanych dotacji:
    1. Chorągiew Podkarpacka ZHP – Komenda Hufca Jasło – 15 230,00 złotych;
    2. Stowarzyszenie Miłośników Pogórza Jasielskiego 15 000,00 złotych.
    3. Fundacja Centrum Edukacji i Aktywizacji – 21 600,00 zł