Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XLVI/468/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia.

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia zwanego dalej planem będzie obszar położony w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła dla obszaru Śródmieścia, uchwalonego Uchwałą Nr XVII/134/03 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 grudnia 2003 r. z późn. zm. i oznaczony w tym planie symbolem UP 5.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym planem w zakresie rozszerzenia wykazu inwestycji publicznych możliwych do realizacji na terenie objętym zmianą (działka nr ewid. 453, obr. – 08 Centrum).

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.07.2017 r.

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza