Burmistrza Miasta Jasła o przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka – Floriańska” – Nr 50

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu Uchwały Nr XLVIII/480/2017 Rady Miejskiej Jasła z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka – Floriańska” – Nr 50

Przedmiotem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będzie obszar położony w granicach obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Grunwaldzka – Floriańska” – Nr 50 uchwalonego Uchwałą Nr LXII/516/10 Rady Miejskiej Jasła z dnia 15 marca 2010 r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 55 poz. 1149 z dnia 1 lipca 2010 r., obejmujący teren oznaczony w planie symbolem U 5.

Przedmiotem opracowania planu jest ustalenie przeznaczenia terenu oraz zasad jego zabudowy i zagospodarowania w związku z nowymi potrzebami i uwarunkowaniami występującymi na terenie objętym zmianą planu.

Wnioski do planu i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości, której wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.09.2017 r.

Z up. Burmistrza
ANTONI PIKUL
Zastępca Burmistrza