Ogłoszenie Burmistrza Miasta Jasła o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr LXV/671/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE

ZAWIADAMIAM

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 lutego 2019 r. do 29 marca 2019 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 311 w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego odbędzie się w dniu 18 marca 2019 r., w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 304 o godz. 15:00.

Ponadto projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „GAMRAT – Nr 36” w JAŚLE wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu zmiany przedmiotowego planu miejscowego i prognozy odziaływania na środowisko może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu zmiany planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Jaśle, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2019 r.

B U R M I S T R Z
Ryszard Pabian