Na podstawie art. 11 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII/256/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 23 maja 2016 r. i Uchwały Nr XXXV/355/2016 Rady Miejskiej Jasła z dnia 21 listopada 2016 r.

ZAWIADAMIAM

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko – etap II, w dniach od 18 kwietnia 2017 r. do 18 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, pokój 311 w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle – Rynek 12, sala 102 o godz. 15:00.

Ponadto projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie udostępniony także na stronie internetowej: www.jaslo.pl

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 54 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi do projektu przedmiotowej zmiany studium może wnieść każdy, kto kwestionuje ustalenia w nim przyjęte.

Uwagi do projektu zmiany studium należy składać na piśmie w Urzędzie Miasta w Jaśle, drogą pocztową lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej do Burmistrza Miasta Jasła z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 czerwca 2018 r.

Szczegóły znajdują się w kolejnych załącznikach:

Studium – prognoza Oddziaływania na środowisko

Studium – uchwała

Studium – zał.nr 1

Studium – zał.nr 2

Studium – zał.nr 3

Studium – zał.nr 4

Studium – zał.nr 5

Studium – zał.nr 6

Studium – zał.nr 7

Studium – zał.nr 8