Nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie na kotły gazowe oraz na biomasę.

1111

Miasto Jasło informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie wymiany dotychczasowego źródła ciepła w domach prywatnych na kotły gazowe oraz  kotły na biomasę klasy 5, prowadzonego w ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020.

Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą mieszkańca oraz pozostałymi dokumentami (jeżeli dotyczy) będzie można składać od dnia 02.12.2019 r. do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie bezpośrednio w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl.

Projekt zakłada dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych na wymianę starego pieca lub kotła opalanego paliwem stałym na nowe, bardziej ekologiczne i energooszczędne źródło ciepła.

Warunkiem uczestnictwa Mieszkańca w wyżej wymienionym Projekcie jest
w szczególności:

  • lokalizacja budynku mieszkalnego na terenie Miasta Jasła,
  • uregulowany stan prawny nieruchomości, na której wykonana ma być instalacja,
  • brak jakichkolwiek nieuregulowanych a wymagalnych zobowiązań Mieszkańca wobec Miasta,
  • złożenie przez Mieszkańca prawidłowo wypełnionej Deklaracji uczestnictwa w Projekcie,
  • podpisanie przez właściciela budynku z Miastem Jasłem umowy regulującej prawa i obowiązki stron związanych z realizacją Projektu,
  • dokonanie przez właściciela budynku wpłaty (wkładu własnego) na rachunek bankowy wskazany przez Miasto Jasło, po podpisaniu umowy.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z projektem umowy uczestnictwa w projekcie, regulaminem oraz pobrać niezbędne dokumenty (deklaracja dostępna jest w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu www.um.jaslo.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Urzędu w punkcie informacyjnym oraz na ul. Sokoła 8 (biuro Energetyka Miejskiego).

Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w regulaminie.  Po uwagę będzie brana również kolejność zgłoszeń.

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku inwestycje realizowane będą w latach 2019-2021. Przez okres pięciu lat od wykonania inwestycji, instalacja pozostanie własnością gminy. Po 5-letnim okresie trwałości zostanie ona nieodpłatnie przekazana mieszkańcowi. Obowiązkiem właściciela budynku będzie ubezpieczenie instalacji (np. w ramach ubezpieczenia budynku) oraz demontaż i utylizacja starego źródła ciepła. VAT (8%) stanowi koszt niekwalifikowany i będzie musiał zostać poniesiony w całości przez mieszkańca.