Miasto Jasło informuje o rozpoczęciu dodatkowego naboru wniosków o dofinansowanie dla wspólnot mieszkaniowych oraz spółdzielni w ramach którego można uzyskać do 85% dofinansowania na wymianę starego źródła ciepła na nowe energooszczędne.

W ramach realizowanego projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w domach prywatnych na terenie gmin należących do Związku Gmin Dorzecza Wisłoki – Projekt 3.3.1”, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, wnioskodawcy mogą starać się o dofinansowanie kosztów przyłączenia budynku do istniejącej sieci ciepłowniczej.

Na etapie aplikowania o przystąpieniu do projektu konieczne jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z następującymi załącznikami:

  • ankieta informacyjna;
  • projekt instalacji zawierający opis przedmiotowy i rzeczowy;
  • kosztorys inwestorski.

Warunkiem uczestnictwa wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni w projekcie jest:

  • dołączenie uchwały zarządu zawierającej zgodę na udział w projekcie. Wzór stosownego oświadczenia stanowi załącznik do Deklaracji uczestnictwa.
  • dołączenie oświadczenia minimum 75% właścicieli lokali i/lub członków spółdzielni będących użytkownikami lub dysponentami lokali objętych projektem, potwierdzających przyłączenie lokali, którymi dysponują do wykonanej w ramach projektu centralnej instalacji grzewczej.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z Regulaminem oraz pobrać niezbędne dokumenty. Wypełnioną deklarację udziału w projekcie wraz z ankietą oraz pozostałymi dokumentami będzie można składać od 18.12.2019 r. do wyczerpania wolnych miejsc w projekcie bezpośrednio w pokoju nr 19 w Kancelarii Urzędu Miasta lub przesłać drogą elektroniczną na adres urzad@um.jaslo.pl.

Decyduje kolejność zgłoszeń. Ocena wniosku sporządzona zostanie w oparciu o kryteria punktowe zawarte w Regulaminie.