Urząd Miasta w Jaśle rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od 26.06.2017 r. do 26.08.2017 r. jako „Trenerzy Osiedlowi” na następujących osiedlach: Sobniów – Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat, Rafineria, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice – Brzyszczki.

Szukamy 8 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia.

Kandydat powinien być :

 • osobą pełnoletnią,
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • preferowane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie fizyczne) oraz uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu, będą dodatkowymi atutami,
 • sumienny, odpowiedzialny, uczciwy i kreatywny.

Kandydat pracować będzie w wymiarze 16 godzin tygodniowo na wytypowanych boiskach i terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Jasła, w dni powszednie oraz w soboty.

Szczegółowy zakres obowiązków:

 1. Organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży z danego osiedla oraz próba przyciągania młodzieży z innych osiedli nie objętych Programem.
 2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa.
 3. Zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu).
 4. Dbanie o właściwe zachowanie, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica” podczas zawodów.
 5. Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie.
 6. Kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci i młodzieży.
 7. Pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program.
 8. Organizacja wspólnie z innymi trenerami rozgrywek sportowych oraz turnieju na zakończenie programu.

Do dnia 05.06.2017 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu
 • pisemną propozycję form pracy oraz dyscyplin sportowo – rekreacyjnych możliwych do realizacji na wskazanym boisku, w tym propozycję lokalizacji boiska na którym realizowany byłby Program.

– „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacji przeprowadzanej przez Urząd Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12”.

– „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią”.

Kompletne dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta
w Jaśle, pok. 19. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Trener Osiedlowy”.

Telefon kontaktowy: 13 448 63 41.

Dodatkowe informacje:

 1. aplikacje otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 2. kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne,
 3. kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową lub telefoniczną (tylko w przypadku większej ilości podań),
 4. informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową.