Nabór Trenerów Osiedlowych

33

Urząd Miasta w Jaśle ogłasza dodatkowy nabór osoby, która pracować będzie w okresie od 13.07.2020 r. do 30.08.2020 r. jako „Trener Osiedlowy” na osiedlu Brzyszczki-Ulaszowice.

Wymagania w stosunku do kandydata:
1) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
2) wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym;
3) umiejętność organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży;
4) doświadczenie zawodowe i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą;
5) kreatywność, sumienność i odpowiedzialność oraz dobra organizacja pracy zespołowej.

Dodatkowe kryteria:
1) uprawnienia instruktorskie lub trenerskie w najbardziej popularnych dyscyplinach sportowych;
2) doświadczenie w pracy w ramach Programu „Trener Osiedlowy”.

Szczegółowy zakres obowiązków:
1) organizowanie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z danego osiedla;
2) dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek;
3) dbanie o właściwe zachowanie, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica” podczas zawodów;
4) uczestniczenie w cyklicznych zajęciach profilaktycznych prowadzonych przez Straż Miejską w Jaśle i Komendę Powiatową Policji w Jaśle;
5) kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie;
6) współpraca z Zarządami Osiedli oraz dyrektorami szkół w zakresie realizacji Programu;
7) przestrzeganie procedur bezpieczeństwa ze względu na zagrożenie COVID-19 i regulaminu Programu „Trener Osiedlowy”.

Do dnia 08.07.2020 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy o złożenie następujących dokumentów:
1) podanie o przyjęcie do pracy;
2) list motywacyjny;
3) życiorys (CV) z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą;
4) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień oraz kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
5) oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią”;
6) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia niniejszego naboru o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miasta w Jaśle, zawartych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko „Trenera Osiedlowego”.

Kandydat zobowiązany jest, aby podanie o pracę, list motywacyjny, CV oraz wymagane oświadczenia opatrzone były datą oraz własnoręcznym podpisem.
Kompletne dokumenty prosimy dostarczyć osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta w Jaśle. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko Trenera Osiedlowego”.

Telefon kontaktowy: 13 448 63 92.

Dodatkowe informacje:
1) Oferty otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
2) Kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne.
3) Kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową lub telefoniczną (tylko w przypadku większej ilości podań).
4) Informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową.