„Nabór Trenerów Osiedlowych”

110

Lato w Mieście – zajęcia z Trenerem Osiedlowym.

Urząd Miasta w Jaśle, w ramach realizacji działań integrujących psychoprofilaktykę z aktywnością sportową zaprasza do prowadzenia zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jasła.

Ideą przedsięwzięcia jest organizacja bezpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych, animacja czasu wolnego w okresie wakacyjnym, dla młodych ludzi w oparciu o miejską bazę sportowo-rekreacyjną, tj. przyszkolne boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz boiska typu Orlik.

Trenerzy Osiedlowi mają zachęcać do aktywnego spędzania czasu, odciągnąć dzieci i młodzież sprzed monitorów komputerów i smartphonów. Jesteś kreatywny! Umiesz pokazać atrakcyjnie aktywność fizyczną bez ocen i sprawdzianów. Zostań Trenerem Osiedlowym.

Urząd Miasta w Jaśle rozpoczyna nabór osób, które pracować będą w okresie od
01.07.2019 r. do 30.08.2019 r. jako „Trenerzy Osiedlowi” na następujących osiedlach: Sobniów – Górka Klasztorna, Mickiewicza, Śródmieście, Gamrat – Krajowice, Bryły – Kaczorowy, Rafineria, Kopernika, Hankówka, Ulaszowice – Brzyszczki.

Szukamy 9 osób, które realizować będą Program w w/w okresie i które zostaną zatrudnione na podstawie umowy – zlecenia.

Kandydat powinien być :

 • osobą pełnoletnią,
 • posiadać podstawową wiedzę na temat organizacji zajęć sportowo – rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • posiadać doświadczenie i osiągnięcia w pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • preferowane wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym (wychowanie fizyczne) oraz uprawnienia instruktorskie lub trenerskie
  w najbardziej popularnych dyscyplinach sportu, będą dodatkowymi atutami,
 • sumienny, odpowiedzialny, uczciwy i kreatywny.

Kandydat pracować będzie w wymiarze 16 godzin tygodniowo na wytypowanych boiskach
i terenach sportowo-rekreacyjnych na terenie Miasta Jasła, w dni powszednie oraz
w soboty.

Szczegółowy zakres obowiązków:

1. Organizowanie życia sportowego dzieci i młodzieży z danego osiedla oraz próba przyciągania młodzieży z innych osiedli nie objętych Programem.

2. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży przebywającej na wytypowanym boisku, kontrolowanie stanu technicznego urządzeń i zgłaszanie usterek, łagodzenie sporów, reagowanie na wszelkie patologie i niebezpieczeństwa.

3. Zajęcia muszą być ciekawe i zróżnicowane (nie można skupiać się tylko i wyłącznie na jednej dyscyplinie sportu).

4. Dbanie o właściwe zachowanie, propagowanie zachowań „prawdziwego kibica” podczas zawodów.

5. Kreowanie właściwych wzorców zachowań i postaw, w tym umiejętności zdrowego stylu życia, współpracy w grupie.

6. Kontakty z rodzicami, szkołą, parafią i instytucjami pracującymi na rzecz dzieci
i młodzieży.

7. Pozyskiwanie osób dorosłych, które mogłyby wspierać program.

8. Organizacja wspólnie z innymi trenerami rozgrywek sportowych oraz turnieju
na zakończenie programu.

Do dnia 27.05.2019 roku osoby zainteresowane pracą Trenera Osiedlowego prosimy
o złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie do pracy
 • CV z opisem doświadczeń i osiągnięć w pracy z młodzieżą
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, posiadanie uprawnień, które mogą być pomocne w realizacji Programu
 • pisemną propozycję form pracy oraz dyscyplin sportowo – rekreacyjnych możliwych do realizacji na wskazanym boisku, w tym propozycję lokalizacji boiska na którym realizowany byłby Program.
 •  oświadczenie o treści: „Oświadczam, że nie byłem/am skazany/na prawomocnym wyrokiem sądu, za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz cieszę się nieposzlakowaną opinią”.

Zgodnie z art.13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO) informuję, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Runek 12, 38-200 Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, zwany dalej: „Administratorem”. Kontakt do Administratora: tel. 13 448 63 00, urzad@um.jaslo.pl. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z rekrutacją i realizacją zawartej umowy. Podanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji umowy. Pani/Pana dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres trwania zawartej umowy a po jej zakończeniu przez okres wymagany kategorią archiwalną, w przypadku gdy nie dojdzie do zawarcia umowy, prosimy o odbiór dokumentów rekrutacyjnych – gdyż po upływie 3 miesięcy będą niszczone. Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych może być: operator pocztowy, Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Bank oraz inne podmioty mające dostęp do Pani/Pana danych na podstawie przepisów prawa. Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych. Ma Pani/Pan prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – iod@um.jaslo.pl.

Kompletne dokumenty prosimy dostarczać osobiście lub pocztą na adres Urzędu Miasta w Jaśle, pok. 19. Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Trener Osiedlowy”.

Telefon kontaktowy: 13 448 63 27.

Dodatkowe informacje:

 1. aplikacje otrzymane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane,
 2. kontaktować będziemy się tylko z kandydatami spełniającymi wymogi formalne,
 3. kandydaci wstępnie zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej drogą mailową lub telefoniczną (tylko w przypadku większej ilości podań),
 4. informacje o ostatecznych wynikach naboru zostaną wysłane drogą mailową.

Ryszard Pabian
Burmistrz Miasta Jasła