Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie wręczone

5

Kolejne pary małżeńskie z Jasła odebrały w tym roku Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Dziewięciu małżeństwom odznaczenia te, nadane przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę, wręczyli Ryszard Pabian, burmistrz Jasła oraz kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle Alicja Wójcik. Uroczystość, ze względu na obostrzenia odbyła się w Urzędzie Miasta w Jaśle, a pary małżeństwie odbierały medale na indywidualnych spotkaniach.  

Uhonorowani Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie zostali: Czesława i Michał Bysiowie, Irena i Wincenty Drabikowie, Leokadia i Andrzej Faryjowie, Danuta i Kazimierz Fundakowscy, Jadwiga i Franciszek Jaworscy, Maria i Ryszard Juszczykowie, Bronisława i Zdzisław Mrukowiczowie, Barbara i Czesław Pieniądzowie oraz Teresa i Stanisław Trybusowie.

Serdecznie gratulujemy!

Przypominamy procedurę przyznawania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznawany jest tylko jeden raz, osobom, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim. Odznaczenia nadaje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej.

Jedną z możliwości rozpoczęcia procedury nadania mieszkającym w  Jaśle jubilatom Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jest zawiadomienie o jubileuszu Burmistrza Miasta Jasła za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Jaśle. Zgłoszenia jubileuszu mogą dokonać jubilaci lub członkowie ich rodzin (dzieci, wnuki, rodzeństwo) lub krewni i przyjaciele za zgodą jubilatów. Procedura wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie podlega opłatom.

Zgłoszenia można dokonać osobiście, listownie na adres: Urząd Stanu Cywilnego w Jaśle, elektronicznie lub przysyłając wiadomość na adres e-mail: usc@um.jaslo.pl podając imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały w Jaśle informację dotyczącą daty oraz miejsca zawarcia małżeństwa, a także informację o adresie kontaktowym do dalszego powiadamiania o kolejnych etapach załatwienia sprawy.

Informacje dotyczące jubilatów i daty rocznicy zostają niezwłocznie przekazane do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego celem sporządzenia przez Wojewodę Podkarpackiego wniosku o nadanie jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 

Osoby zgłaszające jubileusz powinny wziąć pod uwagę, że wojewoda może przedstawić wniosek Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nie wcześniej niż w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Jeżeli rocznica ta przypada w styczniu lub lutym danego roku, wnioski można przedstawiać począwszy od 1 listopada roku poprzedzającego. O nadaniu Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie jubilaci zostaną powiadomieni listownie bezpośrednio przez kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Następnie odznaczenia wraz z legitymacjami  zostaną przekazane do Wojewody Podkarpackiego, a w dalszej kolejności do USC w Jaśle. Po otrzymaniu odznaczeń i legitymacji z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego USC w Jaśle powiadamia jubilatów o terminie uroczystości wręczenia Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.