Zarządzenie Nr V/7/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024″

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), § 2, 4 i 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr LX/618/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 638)

zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła wsprawie uchwalenia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019-2024″.

2. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji trwający od 23 stycznia 2019 roku do 12 lutego 2019 roku.

3. Zasięgiem konsultacji objąć wszystkich zainteresowanych mieszkańców Miasta Jasła.

§ 3.Konsultacje prowadzone będą poprzez opiniowanie poszczególnych  zapisów projektu uchwały o którym mowa w § 1 w formie:

1) elektronicznej – za pomocą  Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych dostępnego pod adresem www.jaslo.pl zakładka “Konsultacje Społeczne” oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl;

2) pisemnej – za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 – w pokoju nr 19 „Kancelaria” (parter) w godzinach pracy Urzędu;

3) osobistej – w trakcie otwartego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 5 lutego 2019 roku.

§ 4. Konsultacje przeprowadzi zespół w następującym składzie:

1) Elwira Musiałowicz – Czech – Zastępca Burmistrza Miasta Jasła, Przewodnicząca Zespołu;

2) Jolanta Krokowska – Starszy inspektor ds. społecznych, członek zespołu;

3) Mateusz Smyka – Inspektor ds. społecznych, członek zespołu.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Mateuszowi Smyce – inspektorowi ds. społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

§ 6. Zarządzenie podlega publikacji:

1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle;

2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle;

3) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie – wersja PDF