Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały RMJ w sprawie Komitetu Rewitalizacji

306

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji

Na podstawie art. 5a ust.1, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 6 i art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1023 z póź. zm.) oraz §2 załącznika do uchwały Nr LX/618/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 678) Burmistrz Miasta Jasła zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 1. Przedmiot i cel konsultacji społecznych

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji.

 1. Interesariusze konsultacji społecznych

Do udziału w konsultacjach społecznych uprawnieni są:

 • mieszkańcy obszaru rewitalizacji oraz właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości i podmioty zarządzające nieruchomościami znajdującymi się na tym obszarze, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe
  i towarzystwa budownictwa społecznego;
 • mieszkańcy miasta Jasła inni niż wymienieni w pkt 1);
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność gospodarczą;
 • podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne;
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;
 • organy władzy publicznej;
 • podmioty, inne niż wymienione w pkt 6), realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa.
 1. Termin konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą od dnia 29.03.2018 r. do dnia 30.04.2018 r.

 • Formy konsultacji społecznych

Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone w następujących formach:

 1. Zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej, z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego stanowiącego Załącznik Nr 1 do niniejszego ogłoszenia. Wypełnione formularze można dostarczyć:
 1. drogą listowną na adres Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło,
 2. drogą elektroniczną na adres mailowy: wsir@um.jaslo.pl,
 3. bezpośrednio do Wydziału Rozwoju i Promocji Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, II piętro, pokój 215, w godzinach pracy Urzędu Miasta w Jaśle.

Nie będą rozpatrywane opinie złożone poza wyznaczonym terminem oraz przesłane
w innej formie niż na formularzu konsultacji.

 1. Otwartego spotkania konsultacyjnego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie i ocenę projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła, a także wyrażenie opinii, propozycji i uwag, które zostaną odnotowane w protokole
  z odbytych konsultacji społecznych. Spotkanie odbędzie się w dniu 17.04.2018 r.,
  w godzinach 13 00 – 15 00 w Jasielskim Domu Kultury, ul. Kołłątaja 1, Sala multimedialna.
 2. Wypełnienie ankiety poprzez Miejski System Konsultacji Społecznych dostępny
  w formie elektronicznej pod linkiem https://konsultacje.um.jaslo.pl

Materiał informacyjny dotyczący przedmiotu konsultacji będzie dostępny od dnia 20.03.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle pod adresem http://um_jaslo.bip.gov.pl – zakładka „Ogłoszenia”, na stronie internetowej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych https://konsultacje.um.jaslo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Rozwoju i Promocji Miasta w Urzędzie Miasta w Jaśle.

 1. Osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie konsultacji społecznych

Osobą odpowiedzialną za całościowe przeprowadzanie konsultacji społecznych jest Roman Marek, Kierownik Wydziału Rozwoju i Promocji Miasta Urzędu Miasta w Jaśle, tel. 13 448-63-42, e-mail: wsir@um.jaslo.pl.

 1. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji społecznych

Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie zamieszczona niezwłocznie po zakończeniu konsultacji na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle pod adresem http://um_jaslo.bip.gov.pl – zakładka „Ogłoszenia”, na stronie internetowej Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych https://konsultacje.um.jaslo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.

Niniejsze ogłoszenie będzie zamieszczone od dnia 20.03.2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle www.jaslo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta
w Jaśle pod adresem http://um_jaslo.bip.gov.pl – zakładka „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle.