Konkurs dla podmiotów lecznictwa odwykowego

62

Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r.

 1. Podstawa prawna.

Konkurs ofert ogłoszony jest na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2019 r. poz. 852), art. 9a i art. 9b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 1373 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr XIX/179/2019 Rady Miejskiej Jasła z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r.

 1. Adresaci konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 2190 z późn. zm.) udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu ofert.

Zakres świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia uzależnienia od substancji psychoaktywnych wyznacza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.U z 2019 r. poz. 1285).

Udzielanie mieszkańcom Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol stanowiących uzupełnienie programu podstawowego finansowanego przez NFZ w ramach następujących zadań (świadczeń gwarantowanych):

 • sesja psychoterapii indywidualnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 • sesja psychoterapii grupowej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 • sesja psychoterapii rodzinnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 • porady diagnostyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych.
 1. Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań wynosi 85 000,00 zł.
Zadanie w całości finansowane jest z budżetu Miasta Jasła bezpłatnie dla mieszkańców miasta Jasła i stanowi zakup dodatkowych świadczeń gwarantowanych poza kontraktem z Narodowym Funduszem Zdrowia.Oferta złożona w ramach niniejszego konkursu może obejmować wszystkie lub wybrane zadania wymienione w pkt. 3.

 1. Terminy i warunki realizacji zadania.
 • Zadanie realizowane będzie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.
 • Uczestnikami zadania są mieszkańcy miasta Jasła: osoby (dzieci, młodzież i osoby dorosłe) z zespołem uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol oraz członkowie rodzin osób uzależnionych.
 • Podstawą realizacji zadania będzie umowa z wybranym oferentem.
 1. Kryteria oceny ofert.

Złożone oferty podlegają ocenie formalnej i merytorycznej.
Członkowie komisji konkursowej, powołanej Zarządzeniem Burmistrza Miasta Jasła, dokonują oceny ofert w oparciu o przyjęte kryteria.
Ocena formalna obejmuje sprawdzenie kompletności ofert zgodnie z wymaganiami ogłoszenia konkursowego.

Ocena merytoryczna:
Komisja Konkursowa opiniuje oferty w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:
Koszt realizacji zadania – 60%
Doświadczenie – 30%
Miesięczna liczba godzin – 10%
Cena za godzinę winna być podana kwotowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać na załączonym wzorze oferty w Urzędzie Miasta w Jaśle – Kancelaria Urzędu pok. Nr 19.
W przypadku przesłania oferty pocztą decyduje data wpływu do Kancelarii Urzędu Miasta, a nie data stempla pocztowego.
Oferty należy składać do dnia 13 grudnia 2019 r.
Oferta, która wpłynie po terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

 1. Termin rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia zakończenia składania ofert.

 1. Termin i sposób ogłoszenia wyników konkursu ofert.

Wyniki konkursu ofert zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Miasta i na tablicy ogłoszeń, w terminie do 3 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu.
Decyzję o wyborze oferty i udzieleniu środków podejmie Burmistrz Miasta Jasła w formie zarządzenia.

 1. Sposób odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Jasła w oparciu o opinię Komisji Konkursowej, która wskazuje ofertę najkorzystniejszą.
  2. O rozstrzygnięciu konkursu oferenci będą powiadomieni na piśmie.
  3. Oferentom przysługuje prawo do odwołania się od rozstrzygnięcia konkursu oferty w ciągu 5 dni od daty otrzymania powiadomienia o wynikach konkursu.
  4. Odwołanie składane do Burmistrza musi mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.
 2. Wykaz dokumentów, które należy dołączyć do oferty.
  1. Kserokopia aktualnego wypisu z odpowiedniego rejestru lub inne dokumenty informujące o statusie prawnym podmiotu składającego ofertę i umocowanie osób go reprezentujących.
  2. Kserokopia aktualnego wpisu do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą.
  3. Kserokopia zaświadczenia o numerze NIP i numerze REGON.
  4. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
  5. Oraz oświadczenia:
  • Oświadczenie potwierdzające, że w stosunku do podmiotu składającego ofertę nie stwierdzono niezgodnego z przeznaczeniem wykorzystania środków publicznych;
  • Oświadczenie osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu składającego ofertę o niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi oraz niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  • Oświadczenie, że podmiot składający ofertę jest jedynym posiadaczem rachunku, na który zostaną przekazane środki i zobowiązuje się go utrzymywać do chwili zaakceptowania rozliczenia tych środków pod względem finansowym i rzeczowym;
  • Oświadczenie osoby upoważnionej do reprezentacji podmiotu składającego ofertę wskazujące, że kwota środków przeznaczona zostanie na realizację zadania zgodnie z ofertą i że w tym zakresie zadanie nie będzie finansowane z innych źródeł.
 1. Informacja o możliwości odwołania konkursu ofert przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

Burmistrz Miasta Jasła zastrzega sobie prawo odwołania konkursu przed upływem terminu na złożenie ofert oraz możliwości przedłużenia terminu złożenia ofert i terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert.

 1. Sposób złożenia oferty i dokumentów, o których mowa w pkt 11.

Oferty należy składać w zamkniętej, opisanej kopercie (nazwa i adres podmiotu składającego ofertę) z dopiskiem „Oferta na konkurs ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol” na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

 1. Udzielanie świadczeń gwarantowanych mieszkańcom miasta Jasła finansowanych przez Miasto Jasło objętych niniejszym postępowaniem konkursowym odbywać będzie się na podstawie umowy, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

Załączniki:

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło z siedzibą przy ul. Rynek 12,
  38-200 Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, zwane dalej „Administratorem”. Z administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email: urzad@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podane przez Pana/Panią dane osobowe będą przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na udzielanie mieszkańcom Miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2020 r. W odniesieniu do podmiotów, z którymi zostanie zawarta umowa o świadczenie usług przetwarzanie danych będzie się odbywało w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. c w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. Uczestnictwo w konkursie jest dobrowolne, aczkolwiek podanie danych konieczne do uczestnictwa.
 4. W związku z prowadzonym przez Administratora konkursem określonym w pkt 3, dokonując przetwarzania danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Jasłem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła. Ponadto odbiorcą danych będzie Komisja Konkursowa oceniająca oferty.
 5. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.
 6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
 7. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym z przepisów prawa,
  w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, tj. przez okres 3 lat.
 8. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych,
  w tym do uzyskania kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.