Kolejna uchwała w ramach Jasielskiego Pakietu Pomocowego już obowiązuje. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o ulgi w spłacie należności z tytułu oddania nieruchomości w najem, dzierżawę lub użytkowanie.

98

Od 8 lutego 2021 r., na mocy podjętej przez Radę Miejską Uchwały, jasielscy przedsiębiorcy mogą wnioskować o:

  • umorzenie opłaty z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości Miasta Jasła przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 do 100% należności netto (bez podatku VAT);
  • odroczenie lub rozłożenie na raty opłat z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowania nieruchomości Miasta Jasła przypadających za okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19.

O pomoc wnioskować mogą także podmioty, które wskutek stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii COVID-19 zawiesiły działalność gospodarczą.

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie przez przedsiębiorę wniosku zawierającego dane szczegółowo opisane w Uchwale oraz wypełnionego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Wymiaru Podatków i Opłat Lokalnych pod nr telefonu 13 44 82 542 lub mailowo: wpiol@um.jaslo.pl

Przyjęta uchwała oraz formularze są dostępne na miejskiej stronie internetowej w zakładce Biznes https://um.jaslo.pl/pl/jasielski-pakiet-pomocowy-dla-firm/