Strona główna Jasielskie karty

Jasielskie karty

Jasielska Karta Dużej Rodziny

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki: na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku; rodzina zameldowana jest w Jaśle; rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 w pokoju 216:

 • w poniedziałek w godz. 7.30-17.00
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 -15.30,
 • w piątek od 7.30-14.00.

Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dotyczy rodzica i opiekuna (należy przedłożyć do wglądu oryginał);
 2. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki – dotyczy dzieci powyżej 18 roku;
 3. Oryginały, odpisy lub kserokopie, w szczególności następujących dokumentów:
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem – dotyczy opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej – dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej pieczy zastępczej – dotyczy osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • inne dokumenty na żądanie MOPS.

Podstawowe cele programu to promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci oraz przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 pod numerem telefonu: (13) 443 70 07

Newsletter

Wpisz się na listę mailingową, aby otrzymywać najnowsze informacje.
SUBSKRYBUJ
Zapisanie się do Newslettera oznacza akceptację zgody na przetwarzanie danych osobowych, którym administratorem jest Miasto Jasło, reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła, z siedzibą przy ul. Rynek 12, 38-200 Jasło.
close-link
Skip to content