Strona główna Jasielskie karty

Jasielskie karty

Jasielska Karta Dużej Rodziny

Jasielską Kartę Dużej Rodziny może otrzymać rodzina spełniająca łącznie następujące warunki: na utrzymaniu rodziców/opiekunów lub rodziny zastępczej pozostaje troje lub więcej dzieci w wieku do 18 roku życia lub do 25 roku życia w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje, a w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności bez ograniczenia wieku; rodzina zameldowana jest w Jaśle; rodzina mieszka pod wspólnym adresem w Jaśle.

Wnioski o wydanie karty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25 w pokoju 216:

 • w poniedziałek w godz. 7.30-17.00
 • od wtorku do czwartku w godz. 7.30 -15.30,
 • w piątek od 7.30-14.00.

Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopia dokumentu potwierdzającego tożsamość – dotyczy rodzica i opiekuna (należy przedłożyć do wglądu oryginał);
 2. Zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki – dotyczy dzieci powyżej 18 roku;
 3. Oryginały, odpisy lub kserokopie, w szczególności następujących dokumentów:
 • postanowienie sądu o ustanowieniu opieki prawnej nad dzieckiem – dotyczy opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności – dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • postanowienie o umieszczeniu w pieczy zastępczej – dotyczy dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej;
 • zaświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej pieczy zastępczej – dotyczy osób, o których mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • inne dokumenty na żądanie MOPS.

Podstawowe cele programu to promowanie modelu rodziny wielodzietnej i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku; wspieranie rodzin wielodzietnych oraz zwiększenie szans rozwojowych i życiowych wychowujących się w tych rodzinach dzieci oraz przeciwdziałanie niekorzystnej sytuacji demograficznej Jasła.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 pod numerem telefonu: (13) 443 70 07

Skip to content