Jasielski Budżet Obywatelski 2019

2158

Jasielski Budżet Obywatelski to proces partycypacji społecznej, w którym mieszkańcy decydują o tym, na co wydawać wydzielone na ten cel środki z budżetu Miasta Jasła.

Budżet obywatelski (nazywany również partycypacyjnym) to proces w którym mieszkańcy decydują o przeznaczeniu części budżetu danego miasta i dzięki temu mogą realizować swoje lokalne potrzeby. Decyzje mogą być podejmowane bezpośrednio przez mieszkańców, bądź za pośrednictwem organizacji społecznych. Zasadniczym celem budżetu obywatelskiego jest większe otwarcie na głos mieszkańców, poprzez włączenie ich do dyskusji na temat zadań, które to właśnie ich zdaniem powinny zostać zrealizowane.

Budżet obywatelski jest znakomitym narzędziem edukacji o samorządności, jako wspólnoty władz i mieszkańców danej jednostki terytorialnej, współdziałających na rzecz jej rozwoju. Dzięki niemu mieszkańcy mogą uświadomić sobie jakie zadania realizuje miasto.

W Jasielskim Budżecie Obywatelskim zaproponowano różne formy uczestnictwa w przedsięwzięciu – od elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych) poprzez korespondencyjną, na osobistej kończąc.

Najważniejszym elementem budżetu obywatelskiego jest regularna komunikacja mieszkańców z przedstawicielami władz miejskich, za pomocą której podejmuje się decyzje dotyczące przeznaczenia wydzielonych środków.

Składanie projektów

Propozycje projektu do budżetu obywatelskiego, na kwotę nieprzekraczającą 300 tys. zł, może złożyć każdy mieszkaniec Jasła, który ukończył 13 lat, a listę poparcia jego projektu podpisało co najmniej 25 mieszkańców. Formularze z propozycjami projektów zostaną poddane weryfikacji przez powołany specjalnie w tym celu zespół (4 pracowników Urzędu Miasta w Jaśle oraz 6 radnych, będących przewodniczącymi stałych komisji Rady Miejskiej), który będzie oceniał zgodność złożonych projektów z przepisami prawa, możliwość wykonania technicznego oraz kosztorys.

Formularze zgłoszeniowe projektów dostępne są w Urzędzie Miasta Jasła, ul. Rynek 12 oraz na stronie internetowej konsultacje.um.jaslo.pl

Głosowanie

Zagłosować na dany projekt będzie można jednorazowo za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych lub za pomocą karty do głosowania wydanej w punkcie informacji Urzędu Miasta w Jaśle.

Jasielski Budżet Obywatelski jest przedsięwzięciem, w którym każdy mieszkaniec Jasła może wziąć udział w takiej formie, jaka mu odpowiada: od elektronicznej (za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych) poprzez korespondencyjną, na osobistej kończąc.

Pytania dotyczące budżetu obywatelskiego, zarówno merytoryczne jak i techniczne, można kierować do stanowiska ds. społecznych Urzędu Miasta w Jaśle tel.13 44 86 319, email: jbo@um.jaslo.pl

Szczegółowe informacje dostępne są również na stronie Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych pod adresem: konsultacje.um.jaslo.pl

Nabór projektów będzie możliwy w obszarach zadań własnych gminy, a więc:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej (np. remont/przebudowa budynków będących własnością miasta, edukacja ekologiczna)

2) miejskich dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego (np. budowa/przebudowa dróg, placów chodników, miejsc parkingowych, ścieżek rowerowych)

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz (np. budowa/przebudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych)

3a) działalności w zakresie telekomunikacji (np. budowa/przebudowa sieci telekomunikacyjnych/teleinformatycznych*Wi-Fi)

4) lokalnego transportu zbiorowego (np. tworzenie nowych linii autobusowych)

5) ochrony zdrowia (np. realizacja programów zdrowotnych – szczepień ochronnych)

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych (np. dożywianie dzieci, udzielanie schronienia)

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej (np. tworzenie lokalnych działań na rzecz wsparcia rodzin)

7) miejskiego budownictwa mieszkaniowego (np. budowa/przebudowa/utrzymanie mieszkań komunalnych)

8) edukacji publicznej (np. projekty związane z infrastrukturą szkół, środki na organizację zajęć pozalekcyjnych)

9) kultury, w tym bibliotek miejskich, instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami (np. organizacja wydarzeń kulturalnych, konserwacja zabytków)

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych (np. remonty/budowa obiektów sportowych, wsparcie sportu młodzieżowego)

11) targowisk i hal targowych (np. organizacja rynku lokalnych produktów spożywczych)

12) zieleni miejskiej i zadrzewień (np. utrzymanie terenów zielonych/zakładanie nowych terenów)

13) cmentarzy komunalnych (np. utrzymanie miejsc związanych z pochówkiem)

14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania miejskiego magazynu przeciwpowodziowego (np. zwiększenie nakładów na sprawy zwiane z bezpieczeństwem)

15) utrzymania miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych (np. budowa/remonty obiektów użyteczności publicznej)

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej (np. udzielanie wsparcia socjalnego, tworzenie warunków rozwoju dla rodziców z dziećmi)

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej (np. finansowanie kampanii na temat działalności samorządu/osiedla)

18) promocji miasta (np. prowadzenie kampanii promocyjnych miasta)

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 działalność pożytku publicznego (np. dofinansowanie działań z zakresu działalności pożytku publicznego)

20) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw (np. nawiązywanie partnerstw i poszerzanie współpracy z państwami partnerskimi)

Harmonogram działań:

11 Rodzaj czynności Termin
1. Składanie propozycji projektu Od 21 sierpnia do 11 września 2018 r.
2. Ocena / weryfikacja złożonych projektów Od 12 września do 31 października 2018 r.
3. Publikacja wyników oceny / weryfikacji Do 3 listopada 2018 r.
4. Wniesienie pisemnego odwołania w sprawie projektu 3 dni od daty opublikowania listy
niedopuszczonego do głosowania projektów
5. Rozpatrzenie wniesionego odwołania Do 15 listopada 2018 r.
6. Sporządzenie i ogłoszenie listy Do 20 listopada 2018 r.
projektów, które będą poddane głosowaniu
7. Głosowanie Do 15 grudnia 2018 r. (co najmniej
21 dni głosowania)
8. Zatwierdzenie listy projektów do Do 31 grudnia 2018 r.
realizacji oraz ich upublicznienie

 

Załączniki: