O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U

BURMISTRZ MIASTA JASŁA
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż
nieruchomościgruntowejpołożonej w Jaśle obręb nr 9 – Górka, obejmującejdziałkę ewidencyjna nr 1672/38, o powierzchni 0,0468 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00034151/2

Działka jest położona przy ul. bp. J. S. Pelczara, w sąsiedztwie działek zabudowanych domami mieszkalnymi jednorodzinnymi. Przez działkę przebiega kanalizacja sanitarna, gazowa i wodociąg. W bliskiej odległości przebiega sieć elektroenergetyczna. Przez działkę przebiega wodociąg przesyłowy, sprzedaż działki będzie uwarunkowana ustanowieniem przez nabywcę nieodpłatnej służebności przesyłu dla sieci wodociągowej na rzecz MPGK Sp. z o. o. w Jaśle. Na obszarze brak jest MPZP. Zgodnie ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jasła nieruchomość położona jest w terenach o dominującej funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej.

Cena wywoławcza netto wynosi 27 224,00 zł
(słownie: dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dwadzieścia cztery 00/100)

Wadium wynosi 2 800,00 zł
(słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100)

PRZETARG ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 5 GRUDNIA 2018 ROKU O GODZ. 1000
W SALI NR 102 URZĘDU MIASTA W JAŚLE, UL. RYNEK 12.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli w terminie do dnia 29 listopada 2018 roku wpłacą wadiumna konto Urzędu Miasta Jasła Nr 57 1600 1462 1844 2153 9000 0013 w BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A. Oddział w Jaśle ul. Tadeusza Czackiego 18/5.

Za dzień wniesienia wadium uważa się dzień wpływu środków finansowych na wyżej wymieniony rachunek.

Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia prawa własności działki, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg, a zwrócone jeżeli osoba wpłacająca wadium nie wygra przetargu. Zawiadomienie o terminie i miejscu zawarcia aktu notarialnego nastąpi w ciągu 21 dni od daty zamknięcia przetargu. Cenę nabycia własności działki równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej dzień przed zawarciem umowy notarialnej. Jednocześnie informuje się, że nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej nabycia prawa własności działki w ustalonym terminie powoduje przepadek wpłaconego wadium.

Przed otwarciem przetargu należy okazać komisji przetargowej: dowód wpłaty wadium, dowód tożsamości – w przypadku osoby fizycznej, aktualny wypis z właściwego rejestru, stosowne pełnomocnictwa oraz dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot – w przypadku osób prawnych.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych przyczyn.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod nr telefonu (013) 4486340, (013) 4486328. Ogłoszenie znajduje się na stronach internetowych www.otoprzetargi.pl, www.przetargi-gctrader.pl, www.jaslo.pl i na stronie internetowej biuletynu informacji publicznej um_jaslo.bip.gov.pl oraz jest wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12.


Informuję, że w dniu 30 października 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Jaśle, na tablicy ogłoszeń, zostało wywieszone ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Jaśle, obręb 9 – Górka, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1672/38 o powierzchni 0,0468 ha.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12, pok. 309 III p. lub pod numerem telefonu (013) 4486340, (013) 4486328.