Informacja – wybór ławników

67

INFORMACJA

          w sprawie procedury wyboru ławników na kadencję 2020-2023

Zgodnie z Ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. /Dz.U. 2019.52 j.t./ do dnia 30 czerwca 2019 r. można zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła kandydatów na ławników do:

 • Sądu Rejonowego w Jaśle,
 • Sądu Rejonowego w Krośnie Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych,
 • Sądu Okręgowego w Krośnie,

Zgłoszenia dokonuje się w trybie w art. 162 ustawy-prawo o ustroju sądów powszechnych, na karcie określonej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia/Dz.U. 2011.121.693/.

Wzór karty zgłoszenia udostępnia się nieodpłatnie w budynku Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12
w godzinach pracy Urzędu tj.

wzakładce:

https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/formularz-dotyczac-zglaszania-kandydatow-na-lawnikow

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe,
 8. do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw
  i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Kandydatów na ławników mogą zgłaszać Radzie Miejskiej Jasła:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie Miasta Jasła.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia załącza się następujące dokumenty (powinny być one opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia
pkt 1-4, a dokumenty pkt 6 nie wcześniej niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia
:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej
  (Dz. U. poz. 2217 oraz z 2018 r. poz. 1000 i 1544), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego,
 6. w przypadku dokonania zgłoszenia przez stowarzyszenie lub inną organizację społeczną lub zawodową zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji,
 7. listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata (dotyczy zgłoszenia dokonanego przez obywateli).

Zgłoszenie należy złożyć w kopercie zaadresowanej „Rada Miejska Jasła, ul. Rynek 12 38-200 Jasło”.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

(podstawa prawna: art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych  w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO))

 1. Administratorem danych osobowych jest Miasto Jasło reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jasła z siedzibą przy
  ul. Rynek 12, 38-200 Jasło, zwane dalej „Administratorem”. Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres email:  urzad@um.jaslo.pllub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email iod@um.jaslo.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych to art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z realizacji przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych i rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania
  z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji spraw związanych z wypełnieniem obowiązku nałożonego na Administratora powyższymi przepisami tj. wyboru ławników sądów powszechnych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do spełnienia powyższego celu (dokonania wyboru).
 6. Państwa dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne i określone w przepisach prawa, dokumentacja osób wybranych na funkcję ławnika zostaje przekazana do prezesa właściwego sądu powszechnego, tj. Prezesa Sądu Rejonowego
  w Jaśle, Prezesa Sądu Rejonowego w Krośnie, Prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie. Zgłoszenia osób niewybranych na funkcję ławnika mogą zostać odebrane w ciągu 60 dni od daty wyboru, po tym czasie w ciągu 30 dni są niszczone komisyjnie. Pozostała dokumentacja będzie przechowywana przez okres kadencji ławników, a następnie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności ze względu na cele archiwalne.
 7. Administrator przekazuje dane następującym odbiorcom:

a) organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności:

– Radzie Miejskiej Jasła,

– Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie – od którego Rada Miejska Jasła uzyskuje informacje o kandydatach na ławników,

– Prezesowi właściwego sądu powszechnego, tj. Sądu Rejonowego w Jaśle, Sądu Rejonowego w Krośnie, Sądu Okręgowego w Krośnie- w celu dokonania czynności administracyjnych związanych z organizacją pracy tych sądów (dotyczy osób wybranych na funkcję ławnika),

b) innym podmiotom, które na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Miastem Jasłem przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Miasto Jasło, w szczególności:

– Zespół opiniujący kandydatury na ławników sądów powszechnych – w celu wydania opinii o kandydatach w zakresie spełniania wymogów określonych w ustawie Prawo o ustroju sądów powszechnych.

 1. Administrator nie będzie przekazywał Pana/Pani danych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. państw trzecich) ani do organizacji międzynarodowych.
 2. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane.
  1. Osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo do: 1) żądania dostępu do tych danych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 2) ich sprostowania (poprawiania), 3) usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym) 4) ograniczenia przetwarzania, 5) wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 6) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli zachodzą przesłanki do tych uprawnień i nie są ograniczone poprzez inne przepisy prawne.
  2. Źródło danych: Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniejpięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.