Informacja podsumowująca konsultacje społeczne „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Jasła na lata 2019 – 2024”

43
Konsultacje społeczne
 1. Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem nr V/7/2019 Burmistrza Miasta Jasła
  z dnia 21 stycznia 2019 r. były prowadzone w dniach od 23 stycznia do 12 lutego 2019 roku.
 2. Konsultacje były prowadzone poprzez organizację spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych zainteresowanych podmiotów (w dniu 5 lutego
  w Urzędzie Miasta w Jaśle) oraz zbieranie opinii i uwag za pośrednictwem Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych jak również bezpośrednio w formie pisemnej
  w Urzędzie Miasta w Jaśle.
 3. W toku prowadzonych konsultacji a także spotkania na którym zaprezentowano projekt strategii uwagi w formie pisemnej wniosły przedstawicielki stowarzyszenia „Twój Potencjał” oraz radni Rady Miejskiej Jasła. Uwagi dotyczyły następujących elementów:

3.1. W analizie SWOT w obszarze strategicznym Wsparcie rodzin z dziećmi- Działania na rzecz prawidłowego funkcjonowania instytucji rodziny, dodano w słabych stronach zapis:

„Niewystarczająca oferta poradnictwa specjalistycznego dla rodzin w tym poradnictwa psychologicznego, poradnictwa dla rodzin w kryzysie, mediacji rodzinnych oraz terapii rodzin” – str. 82.

3.2. W analizie SWOT w obszarze strategicznym Bezpieczeństwo mieszkańców – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz profilaktyka uzależnień, dodano w słabych stronach zapis:

„Niewystarczająca oferta specjalistyczna dla osób zagrożonych nałogowym korzystaniem z technologii informacyjnych oraz osób uzależnionych behawioralnie,
a także uzależnionych lub zagrożonych uzależnieniem od substancji psychoaktywnych” –
str. 86-87.

3.3. W celu strategicznym I Wsparcie rodzin z dziećmi – Działania na rzecz prawidłowego funkcjonowania instytucji rodziny, cel operacyjny 2 – Budowanie świadomości oraz wzmacnianie kompetencji rodzicielskich w działaniach: Realizacja specjalistycznego poradnictwa rodzinnego w tym m.in. prawnego, psychologicznego, organizacja mediacji rodzinnych, terapii oraz Organizowanie grup wsparcia/ samopomocowych dla rodziców w realizatorach programu dodano organizacje pozarządowe – str. 94.

3.4. W związku z uwagami zgłaszanymi w trakcie prezentacji projektu strategii radnym Rady Miejskiej Jasła która odbyła się w dniu 17 stycznia 2019 roku w Urzędzie Miasta
w Jaśle, w celu operacyjnym IV – Rozwój kapitału społecznego, cel operacyjny 1 – Rozwój partycypacji społecznej mieszkańców, dodano nowe działanie (dot. prowadzenia badań
i diagnoz m.in. w zakresie ubóstwa energetycznego)str. 113:

 

Nazwa działania Okres realizacji Realizatorzy Programu Wskaźniki Źródło finansowania
Prowadzenie badań i diagnoz w zakresie problemów społecznych mieszkańców miasta Jasła, w tym m.in. ubóstwa energetycznego

do 2024 Urząd Miasta, związki JST – liczba przeprowadzonych badań/diagnoz, sporządzonych raportów Budżet Miasta, środki zewnętrzne

 

 1. Wszystkie wniesione w trakcie konsultacji uwagi uwzględniono. Niniejszą informację przedstawia się na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr LX/618/2018 Rady Miejskiej Jasła
  z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia trybu i zasad prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 678).