Informacja podsumowująca konsultacje społeczne pn. „Badanie stanu usług publicznych oraz kapitału intelektualnego w Mieście Jaśle

74

1. Konsultacje społeczne zgodnie z Zarządzeniem nr V/102/2019 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 21 stycznia 2019 r. były prowadzone w dniach od 28 czerwca do 15 lipca 2019 roku.

2. Konsultacje były prowadzone poprzez wypełnienie przez zainteresowane podmioty ankiety udostępnionej w formie:

• elektronicznej – za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych dostępnego pod adresem www.jaslo.pl zakładka “Konsultacje Społeczne” oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl;

• pisemnej – za pośrednictwem poczty lub osobiście w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12 – w pokoju nr 19 „Kancelaria” (parter) w godzinach pracy Urzędu;

3. W toku prowadzonych konsultacji zainteresowane podmioty wypełniły 125 ankiet

w formie papierowej oraz 6 ankiet za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych. Analiza danych zawartych w ankietach posłuży do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Rozwoju Lokalnego finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021.

4. Niniejszą informację przedstawia się na podstawie § 10 ust. 3 uchwały nr LX/618/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie przyjęcia trybu i zasad prowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 678).”