INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

61

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że 12 maja 2022 r. przeprowadzono II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Jaśle, obręb 17 – Bryły, obejmującej działkę  ewid. nr 305, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczystą nr KS1J/00036992/3. Cena wywoławcza dla działki wynosiła 16 000,00 zł.

W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nie przystąpił do przetargu.
Wobec powyższego przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości zakończył się wynikiem negatywnym.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej um_jaslo.bip.gov.pl na stronie www.jaslo.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta
w Jaśle  w dniach od 12 maja 2022 r. do dnia 19 maja 2022 r.