INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

40

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że przeprowadzony w dniu 6 grudnia 2021 r. przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Jaśle obręb
14  -Niegłowice, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1085, o powierzchni 0,0363 ha, dla której Sąd Rejonowy w Jaśle prowadzi księgę wieczysta nr KS1J/00034863/6, wygrali Państwo Ksenia i Łukasz Konieczny za cenę 20 200,00 zł ( dwadzieścia tysięcy dwieście złotych 00/100 ).

Do przetargu zostali dopuszczeni jako jedyni oferenci Ksenia i Łukasz Konieczny.

Cena wywoławcza nieruchomości była ustalona na kwotę 20 000,00 zł.

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 7 dni poprzez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej um_jaslo.bip.gov.pl na stronie www.jaslo.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Jaśle w dniach od 7 grudnia 2021 r. do 14 grudnia 2021 r.