Informacja o obowiązujących ograniczeniach – stan na 20 kwietnia 2020 r.

128

Informacja o obowiązujących ograniczeniach w związku ze stanem epidemii
W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r., poz. 697) przypominam o obowiązujących ograniczeniach:

 1. OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ – 2 metry – minimalna odległość między pieszymi.
  Obowiązuje: do odwołania
  Dotyczy to także rodzin i bliskich. Wyłączeni z tego obowiązku są:
  • rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13 roku życia),
  • a także osoby niepełnosprawne, niemogące się samodzielnie poruszać, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i ich opiekunowie.
 2. ZAKAZ WYCHODZENIA NA ULICĘ NIELETNICH BEZ OPIEKI DOROSŁEGO. Obowiązuje dzieci i młodzież, które nie ukończyły 13 roku życia.
  Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania
  Dzieci i młodzież nie mogą wyjść z domu bez opieki. Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego usprawiedliwia ich obecność na ulicy i tylko w określonych przypadkach:
  • dojazdu do i z pracy,
  • wolontariatu na rzecz walki z COVID-19,
  • czy też załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego.
 3. OBOWIĄZEK ZASŁANIANIA UST I NOSA W MIEJSCACH PUBLICZNYCH (noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa).
  Obowiązuje: do odwołania
  Wszyscy (oprócz kilku wyjątków wymienionych poniżej) mają obowiązek zasłaniania ust i nosa na ulicy, podczas ruchu pieszego, w urzędach, sklepach, miejscach świadczenia usług, zakładach pracy.
  Ograniczenie nie dotyczy:
  • dzieci do 4 lat,
  • osób, które mają problemy z oddychaniem (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  • osób, które same nie mogą założyć lub zdjąć ochrony z twarzy z powodu stanu zdrowia (okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie jest wymagane),
  • osób poruszających się samochodem – jeżeli pasażerowie mieszkają ze sobą,
  • osób poruszających się samochodem – jeżeli przebywa tam jedynie kierowca albo kierowca z dzieckiem do lat 4,
  • pracowników w zakładach pracy, budynkach użyteczności publicznej i obiektach handlowych. WAŻNE! Osoby, które bezpośrednio obsługują interesantów lub klientów w tych miejscach, mają jednak obowiązek zakrywania ust i nosa!
  • kierowców publicznego transportu zbiorowego i przewoźnicy prywatni – pod warunkiem, że są oddzieleni od pasażerów przesłoną,
  • duchownych sprawujących obrzędy religijne,
  • rolników wykonujących prace w gospodarstwie,
  • żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wojsk sojuszniczych, a także funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Służby Wywiadu Wojskowego, wykonujących zadania służbowe,
  • osób przebywających w lesie.
 4. ZAKAZ KORZYSTANIA Z PLACÓW ZABAW, OGRODÓW ZOOLOGICZNYCH. Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania
  Zakaz dotyczy korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw, ogrodów jordanowskich (w częściach gdzie znajdują się plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci). Nie można także korzystać na terenach leśnych z miejsc biwakowania, wiat, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci.
 5. KOMUNIKACJA PUBLICZNA.
  Dotyczy: przejazdów zbiorowym transportem publicznym – w autobusie, tramwaju lub metrze tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Najlepiej – żeby co drugie miejsce siedzące pozostało puste. Obowiązuje: do odwołania
 6. ZAKAZ KORZYSTANIA Z ROWERÓW MIEJSKICH. Obowiązuje: do odwołania
 7. SAMOCHODY WIĘKSZE NIŻ 9-OSOBOWE i zbiorowy transport prywatny, maksymalnie połowa miejsc może być zajęta.
  Obowiązuje: do odwołania
  Ograniczenie nie dotyczy samochodów osobowych.
 8. RUCH LOTNICZY.
  ograniczenie dotyczy pasażerskich lotów krajowych i międzynarodowych. Obowiązuje: do 26 kwietnia (możliwe przedłużenie tego terminu)
 9. MIĘDZYNARODOWY RUCH KOLEJOWY.
  Ograniczenie dotyczy podróży pociągami relacji międzynarodowych.
  Obowiązuje: do 26 kwietnia (możliwe przedłużenie tego terminu)
 10. ZAKAZ ZGROMADZEŃ I IMPREZ, spotkań, czy zebrań.
  Obowiązuje: do odwołania
  Wyłączone są: zakłady pracy. Pracodawcy muszą zapewnić dodatkowe środki bezpieczeństwa swoim pracownikom:
  • pracownicy mają obowiązek używania rękawiczek lub muszą mieć dostęp do płynów dezynfekujących,
  • stanowiska pracy poszczególnych osób muszą być oddalone od siebie o co najmniej 1,5 metra.
   Jeśli pracodawca nie jest w stanie zapewnić takiej odległości (1,5m) z obiektywnych względów – np. dlatego, że linia produkcyjna na to nie pozwala – ma prawo odejść od tej zasady, ale tylko pod warunkiem zapewniania środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii.
 11. GALERIE HANDLOWE.
  Ograniczenie dotyczy działalności galerii i centrów handlowych.
  Obowiązuje: do odwołania
  Działalność handlową w galeriach handlowych mogą prowadzić jedynie branże:
  • spożywcza,
  • kosmetyczna (z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania),artykułów toaletowych i środków czystości,
  • wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
  • artykułów remontowo-budowlanych,
  • prasowa
  • artykułów dla zwierząt,
  • paliw.
   W galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne (na dowóz i wynos). Na terenie galerii z handlu wyłączone są natomiast tzw. wyspy handlowe.
 12. LICZBA KLIENTÓW W SKLEPIE, NA TARGU I POCZCIE.
  • Sklepy i punkty usługowe.
   Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania
   Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest mniejsza niż 100 m2: 4 osoby na jedno stanowisko kasowe. Do sklepów, których powierzchnia usługowa jest większa niż 100 m2: 1 osoba na 15 m2 tej powierzchni.
  • Godziny dla seniorów.
   Od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 12.00 mogą to być wyłącznie osoby powyżej 65 roku życia.
   Obowiązuje do: odwołania
  • Targi. Obowiązuje:
   od 20 kwietnia do odwołania
   Na terenie targowiska czy bazaru może przebywać maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba punktów handlowych pomnożona przez 4.
  • Placówki pocztowe.
   Obowiązuje: do odwołania
   Na terenie poczty może przebywać w jednym momencie tyle osób, ile wynosi liczba okienek pocztowych pomnożona przez 2.
 13. WIELKOPOWIERZCHNIOWE SKLEPY BUDOWLANE.
  W weekendy wielkopowierzchniowe sklepy budowlane są zamknięte.
  Obowiązuje: do odwołania
 14. SALONY FRYZJERSKIE, KOSMETYCZNE I TATUAŻU.
  Dotyczy zamknięcia wszystkich zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Tych usług nie będzie można realizować również poza salonami. Obowiązuje: do odwołania
 15. UROCZYSTOŚCI RELGIJNE.
  Obowiązuje: od 20 kwietnia do odwołania
  • 1 uczestnik na 15 m2 powierzchni danego budynku, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
  • Na cmentarzu może przebywać nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także osoby dokonujące pochowania lub osoby zatrudnione przez zakład lub dom pogrzebowy.
 16. GRANICE POLSKI. Ograniczenie dotyczy przekraczania granic Polski przez cudzoziemców.
  Obowiązuje: do 3 maja (możliwe przedłużenie tego terminu)
  Granice naszego kraju mogą przekraczać tylko i wyłącznie:
  • obywatele RP,
  • cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP albo pozostają pod stałą opieką obywateli RP,
  • osoby, które posiadają Kartę Polaka,
  • dyplomaci,
  • osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę,
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, komendant placówki Straży Granicznej – po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej – może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w trybie określonym w ustawie z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2020 r. poz. 35),
  • cudzoziemcy, którzy prowadzą środek transportu służący do przewozu towarów.
  • Ważne! Transport cargo działa normalnie.
 17. SZKOŁY I UCZELNIE zamknięte.
  Obowiązuje: do 26 kwietnia (możliwe przedłużenie tego terminu)
  EGZAMINY ÓSMOKLASISTY I MATURALNY NAJWCZEŚNIEJ W CZERWCU.
 18. ŻŁOBKI I PRZEDSZKOLA, zamknięte.
  Obowiązuje: do 26 kwietnia (możliwe przedłużenie tego terminu)
 19. GASTRONOMIA.
  Wszystkie restauracje, kawiarnie czy bary mogą świadczyć jedynie usługi na wynos i na dowóz.
  Obowiązuje: do odwołania
 20. KULTURA.
  Wszystkie instytucje kultury pozostają zamknięte, m.in. muza, galerie sztuki, teatry, filharmonie, opery, kina, kluby filmowe, biblioteki, archiwa oraz stała działalność związana z kulturą.
  Obowiązuje: do odwołania
  Ważne! Do odwołania zamknięte pozostają również: siłownie, baseny, kluby fitness i taneczne.
 21. KWARANTANNA.
  Obowiązuje: do 26 kwietnia (możliwe przedłużenie tego terminu) i dotyczy osób, które:
  • wracają z zagranicy,
  • miały kontakt z osobami zakażonymi (lub potencjalnie zakażonymi) koronawirusem,
  • przekraczają granicę w celu podejmowania pracy na terytorium państwa sąsiedniego, bądź na terytorium RP (od 27.03.2020),
  • mieszkają z osobą, która będzie kierowana od 1 kwietnia na kwarantannę (przepis wchodzi w życie 1.04.2020 i dotyczy osób nowo objętych kwarantanną).
   Kwarantanna trwa 14 dni. Przez ten czas:
   • w żadnym wypadku nie można opuszczać domu,
   • spacery z psem, wyjście do sklepu czy do lekarza są zakazane,
   • w przypadku, gdy osoba poddana kwarantannie ma bliskie kontakty z innymi osobami w domu – one również muszą zostać poddane kwarantannie,
   • w przypadku występowania objaw choroby (złe samopoczucie, gorączka, kaszel, duszności), należy koniecznie zgłosić to telefonicznie do stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 22. HOTELE i inne miejsca noclegowe zostają zamknięte.
  Obowiązuje: do odwołania
  Mogą pozostać otwarte tylko i wyłącznie dla:
  • osób w kwarantannie lub izolacji,
  • personelu medycznego,
  • osób w delegacji i dla tych, którzy korzystają z usług noclegowych w ramach wykonywania obowiązków służbowych (dotyczy to np. pracowników budowlanych),
  • osób, które były zakwaterowane w obiekcie noclegowym przed 31 marca.

Zastępca Burmistrza Miasta Jasła
Małgorzata Adamska-Chmiel