Informacja dla organizacji pozarządowych – nabór do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle II kadencji

202

Burmistrz Miasta Jasła informuje, że w dniu 16 stycznia 2023 roku rozpocznie się nabór przedstawicieli organizacji pozarządowych do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle II kadencji. Nabór będzie trwał 14 dni i potrwa do 30 stycznia 2023 roku.Każda organizacja pozarządowa działająca na terenie Miasta Jasła, ma prawo do zgłoszenia 1 kandydata na członka Rady. Organizacje dokonują zgłoszenia poprzez przesłanie na adres Urzędu Miasta w Jaśle, pisemnego zgłoszenia kandydatów na członków Rady – decyduje data wpływu do kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle lub elektronicznej skrzynki ePUAP Urzędu Miasta w Jaśle.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 1. Nazwę, adres i numer KRS lub innego rejestru bądź ewidencji organizacji zgłaszającej;
 2. Imię i nazwisko kandydata – członka organizacji zgłaszającej oraz stanowisko lub funkcję zajmowane przez kandydata w organizacji.
 3. Adres zamieszkania kandydata (adres zamieszkania, numer telefonu, adres poczty elektronicznej).
 4. Krótki opis doświadczeń i umiejętności kandydata w kontekście zasiadania w Radzie.
 5. Podpis osoby lub osób uprawnionych do składania oświadczeń woli
  w imieniu organizacji zgłaszającej (zgodnie ze sposobem reprezentacji ustanowionej
  w statucie lub regulaminie organizacji).
 6. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie;
 7. Pisemną zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych
  w celach związanych z wyborami i pracą w Radzie;
 8. Oświadczenie o prowadzeniu przez organizację działalności na terenie Miasta Jasła.

Wzory formularzy i oświadczeń, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle wraz z ogłoszeniem Burmistrza Miasta Jasła o naborze do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle oraz będą dostępne w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta w Jaśle (parter, pok. 19) w godzinach pracy urzędu. Wzory ww. dokumentów będzie można również otrzymać w formie elektronicznej po zgłoszeniu takiej potrzeby na adres poczty elektronicznej: bis@um.jaslo.pl Po upływie terminu do zgłaszania kandydatów na członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaśle, Burmistrz Miasta Jasła powoła zespół, który dokona oceny zgłoszeń pod kątem spełnienia wymogów o których mowa w punktach 1-8 niniejszej informacji.