Informacja dla organizacji pozarządowych dotycząca Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

154

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych (CRBR) to baza danych, w której są gromadzone i przetwarzane informacje o beneficjentach rzeczywistych, tj. osobach fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką.

Krąg podmiotów zobowiązanych do zgłaszania beneficjentów rzeczywistych określa ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu i aktualnie obejmuje spółki. Od dnia 31 października br. w życie weszły przepisy, które rozszerzają ten katalog o spółki partnerskie, europejskie zgrupowania interesów gospodarczych, spółki europejskie, spółdzielnie, spółdzielnie europejskie, stowarzyszenia i fundacje ale wyłącznie te, które podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.

W przypadku organizacji zarejestrowanych w KRS po 31 października 2021 r., tj. po dacie wejścia w życie ww. nowelizacji, zgłoszenia będzie trzeba dokonać w terminie 7 dni od dnia wpisu danego podmiotu do KRS. W takim samym terminie dokonuje się zgłoszenia każdej zmiany danych już zgłoszonych do Centralnego Rejestru Beneficjentów (zgłoszeniu podlega również zmiana samego beneficjenta rzeczywistego danej organizacji). Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy. Podmioty wpisane do KRS przed 31 października 2021 r., powinny dokonać zgłoszenia możliwe jak najszybciej, przy czym ostatecznym terminem jest 31 stycznia 2022 r.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu/organizacji (członek zarządu). Zgłoszenia pozostałych osób będących członkami zarządu dokonuje jedna osoba (zgłaszający), nie jest wymagany osobisty udział pozostałych członków zarządu organizacji. Do dokonania zgłoszenia potrzebne są następujące dane: imię i nazwisko, data urodzenia, kraj obywatelstwa, kraj zamieszkania, numer PESEL. Wszystkie potrzebne dane członków zarządów poszczególnych organizacji są dostępne w elektronicznej wyszukiwarce KRS którą udostępnia Ministerstwo Sprawiedliwości pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/web/wyszukiwarka-krs/strona-glowna/  Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem serwisu dostępnego pod adresem:

https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

W związku ze zmianą przepisów, Portal Organizacji Pozarządowych NGO.pl udostępnił specjalny poradnik, dostępny pod adresem:

https://publicystyka.ngo.pl/jak-ngo-zglasza-sie-do-rejestru-beneficjentow-rzeczywistych-instrukcja

Zgłoszenie jest obowiązkowe dla każdej organizacji pozarządowej wpisanej do KRS. Ustawa przewiduje kary w wysokości do 1 miliona złotych dla organizacji i do 50 tys. zł kary dla beneficjenta rzeczywistego, który nie dostarczył organizacji wymaganych informacji lub podał nieprawdziwe.,

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2020 r. poz. 971 z późn. zm.).

W razie pytań lub wątpliwości związanych z wpisem do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych, prosimy o kontakt telefoniczny: 13 3386 319, mailowy: m.smyka@um.jaslo.pl , konsultacje@um.jaslo.pl lub osobisty z zachowaniem zasad bezpieczeństwa sanitarnego w Urzędzie Miasta w Jaśle, ul. Floriańska 8a.