Działając na podstawie §4 ust. 1 Uchwały Rady Miejskiej Jasła Nr XVIII/178/2015
z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad udzielenia z budżetu Miasta Jasła
dotacji celowej dla rodzinnych ogródków działkowych oraz Uchwały Rady Miejskiej Jasła
Nr XIX/194/2016 z dnia 25 stycznia 2016r. zmieniającej Uchwałę Rady Miejskiej Jasła
Nr XVIII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.

Burmistrz Miasta Jasła Ogłasza II nabór wniosków na przyznanie dotacji celowej na realizację przedsięwzięć służących rozwojowi rodzinnych ogrodów działkowych
położonych na obszarze Jasła.

Wniosek należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik do uchwały Rady
Miejskiej Jasła Nr XVII/178/2015 z dnia 28 grudnia 2015r.
Do wniosku należy załączyć oświadczenie o możliwości lub braku możliwości
odliczenia podatku od towarów i usług.

Przy rozpatrywaniu wniosku będą uwzględniane:

  • możliwości finansowe budżetu,
  • stan techniczny istniejącej infrastruktury ogrodowej,
  • braki wyposażenia w infrastrukturę ogrodową,
  • społeczne zapotrzebowanie na działki w rodzinnym ogrodzie działkowym,
  • udział środków własnych stowarzyszenia ogrodowego ubiegającego się o dotację.

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie umowy.Wnioski należy składać w kancelarii Urzędu Miasta w Jaśle, ul. Rynek 12,w terminie do dnia 20 listopada 2020 r. do godz. 1400.Wnioski złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Ryszard Pabian
/-/
Burmistrz Miasta Jasła