Czy warto mieć sąsiada?

31

W ramach Jasielskiej Ligii Naukowej z Lotosem w Szkole Podstawowej nr 7 w Jaśle jest realizowany projekt pt. Czy warto mieć sąsiada?

Realizację pierwszego zadania grupa ligowa zaczęła od pozyskania informacji na temat pojęć: sąsiad, sąsiedztwo. Uczennice, Anna Śmietana i Milena Rak, umówiły się na spotkanie w bibliotece szkolnej. Zobaczyły jak wygląda praca Pani bibliotekarki (gdzie znajdują się poszczególne działy i gdzie można znaleźć encyklopedie, słowniki, lektury szkolne). Uczennice zapytały Panią bibliotekarkę, jak wyszukać takie pojęcia. Uzyskały informację, że definicje można odnaleźć w Słowniku Języka Polskiego. Uczennice odszukały definicję w SJP i zapisały definicję w swoich zeszytach badawczych. Zespół ligowy będąc jeszcze w bibliotece skorzystał ze stanowisk komputerowych i odnalazł definicję zawartą w internecie. Na podstawie zdobytych informacji uczennice wspólnie z opiekunem wyselekcjonowały najważniejsze informacje dotyczące pojęć.

Dzięki temu spotkaniu uczniowie poznali bliżej pracę biblioteki oraz zasady korzystania ze zbiorów bibliotek. Przebieg i rezultaty spotkania zostały udokumentowane (zdjęcia, i opis realizacji zadania przygotowany przez uczniów).Uzyskane informacje zostały zapisane i opracowane przez uczniów (uczennice na kolorowych kartkach A3 zapisały kolorowymi mazakami definicje pojęć).

Kolejnym etapem realizacji projektu ligowego było zdobycie bardziej szczegółowych informacji, w oparciu o pozyskaną wiedzę, dotyczącą tego tematu, a mianowicie pozyskanie informacji od rodziców i dziadków, sąsiadów. Zadanie wykonane było indywidualnie przez każdą uczennicę. Każda z dziewczynek odwiedziła swoich rodziców, dziadków, sąsiadów i zadała pytanie: Czy warto mieć sąsiada?. Uzyskaną odpowiedź zapisała w zeszycie ligowym. Uczennice w tym zadaniu wykazały się umiejętnością rozmowy na dany temat i zaprezentowania swojego projektu. Wiele osób pytało w jakim celu są dziewczynkom potrzebne te informacje. Uczennice informowały swoich sąsiadów że należą do Ligii Naukowej z Lotosem, zbierają i analizują informacje, które później przedstawią w prezentacji. Uczennice relacjonowały, iż były bardzo gościnnie przyjmowane w domach swoich sąsiadów.

Kolejnym zadaniem zespołu ligowego było pozyskanie informacji na temat sąsiadów osiedla Żółków. W tym celu uczennice szukały informacji w Internecie. Odszukały mapę osiedla Jasło-Żółków, którą wydrukowały. Mapa ta była bazą do dalszego poznania sąsiadów naszego osiedla. Na mapie odszukały granicę sąsiednich osiedli oraz ich nazwy. Uczennice odszukały na mapie szkołę, kościół, swoje miejsca zamieszkania oraz odpowiednio zorientowały mapę. Uczennice powiększyły swoją mapę i wykonały na bloku A3 swoją interpretację mapy osiedla (wykonały swój plan osiedla Żółków). Wypracowanym materiałem jest plan osiedla oraz zdjęcia z wykonanego zadania. Następnie zespół ligowy pozyskał informację na temat sąsiadów powiatu jasielskiego. W tym celu uczennice udały się do Urzędu Miasta w Jaśle. Zapytały o sąsiadów powiatu jasielskiego. Na przedstawionej mapie odszukały granice powiatu jasielskiego. Wykonały zdjęcie mapy. Następnie odszukały mapę w Internecie oraz wykonały swój plan powiatu jasielskiego. Zauważyły również, iż powiat jasielski graniczy, z innym państwem, Słowacją. Uczennice wydrukowały mapę, a następnie wycięły kontury i przykleiły na arkusz papieru kolorowego. Podpisały sąsiadów powiatu kolorowym mazakiem. Wypracowanym materiałem jest plan powiatu jasielskiego oraz zdjęcia z wykonanego zadania.

Realizację kolejnego zadania grupa ligowa zaczęła od pozyskania informacji na temat pojęcia: czym są związki frazeologiczne. Źródłem poszukiwań była biblioteka oraz Internet. Pani bibliotekarka wytłumaczyła czym są związki frazeologiczne. Uczennice odszukały w Internecie definicje związków frazeologicznych oraz co one oznaczają. Na podstawie zdobytych informacji uczennice wspólnie z opiekunem wyselekcjonowały najważniejsze informacje dotyczące tych związków. Dziewczynki zapisały w swoich zeszytach ligowych znaczenie poszczególnych zwrotów. Uczennice dowiedziały się że te pojęcia zawarte w projekcie odnoszą się do negatywnych cech np. żyć w niezgodzie, kłócić się, nienawidzić. Uczennice zauważyły również, że znaczenia te często są używane przez sąsiadów żyjących w niezgodzie ze sobą.

Uczennice na kolejnym spotkaniu zastanawiały się: Co wpływa na stosunki sąsiedzkie? Podawały i zapisywały przykłady takie jak: relacje, bliskość zamieszkania, empatia, kultura osobista itp. Odpowiadały również na pytanie: Jak wyglądają stosunki sąsiedzkie? Z obserwacji w swoim środowisku lokalnym odpowiadały, że stosunki sąsiedzkie wyglądają „różnie”. Nauczyciel dopytał, co to znaczy „różnie”. Uczennice wyjaśniały, iż mogą być pozytywne lub negatywne. Pozytywne: ludzie odpowiadają sobie na pozdrowienia, pożyczają sobie np. sól, rozmawiają ze sobą, spacerują, pomagają sobie wzajemnie, itp. A negatywne to są przeciwieństwa pozytywnych dodawały w rozmowie z nauczycielem. Dlaczego nie jest tak jak powinno być? Na to pytanie odpowiadały, że powodem może być urażona duma, uczucia, kłótnie itp. Uczennice sformułowały wnioski i zapisały w swoich zeszytach ligowych. Po rozmowie z nauczycielem okazało się, iż najlepszym sposobem na wykonanie tego zadania, okazała się ankieta. Uczennice z pomocą opiekuna odnalazły w Internecie zasady prawidłowego konstruowania ankiety.

W oparciu o informacje pozyskane we wcześniejszym zadaniu ,uczennice na spotkaniu ligowym z niewielką pomocą opiekuna zredagowały ankietę dla swoich rodziców, dziadków i sąsiadów: „Jak być dobrym sąsiadem?”. Ankieta zawierała pytania, dotyczące miedzy innymi stosunków sąsiedzkich, czy tematów rozmów z sąsiadami. Ponadto, pojawiły się w ankiecie pytania dotyczące ilości sąsiadów oraz próśb do sąsiadów. Uczennice rozdały ankiety wśród swoich rodziców, dziadków i sąsiadów. Wyznaczyły termin na uzupełnienie ankiety. Po ustalonym czasie uczennice zebrały uzupełnione ankiety. Uczennice na spotkaniu ligowym dokładnie opracowały ankietę z niewielką pomocą opiekuna. Uczennice opracowały wyniki ankiet i przedstawiły je w postaci wykresów.

W ramach kolejnego zadania uczennice same przygotowały poradnik dobrego sąsiada i przekazały opiekunowi Ligii do akceptacji. W programie Microsoft Word opracowały kilka punktów poradnika. Przeglądnęły jeszcze raz wyniki ankiet z sąsiadami. I zapisały w poradniku zasady, dzięki którym kontakty sąsiedzkie powinny być pozytywne. Uczennice chętnie odpowiadały, że w kontaktach sąsiedzkich powinna przejawiać się m.in. życzliwość i uprzejmość, pozytywne nastawienie, asertywność i umiejętność proszenia o pomoc, „wtrącanie się” w granicach rozsądku.

„Przestrzegając tych najistotniejszych zasad, możemy sprawić, ze sąsiedzi będą nam znani nie tylko z widzenia! Od słowa do słowa, może się okazać, że obok mieszkają bardzo sympatyczni ludzie, których z chęcią włączymy do grona naszych znajomych, a z czasem nawet przyjaciół. Znajomość ludzi zza ściany i świadomość tego, że darzymy się wzajemną życzliwością wpływa na to, że znacznie przyjemniej nam się mieszka, buduje poczucie bezpieczeństwa i wspólnoty oraz rozwija życie społeczne i towarzyskie.”

Wszystkie zaplanowane w projekcie zadania zostały zrealizowane, a oczekiwane cele i efekty zostały osiągnięte. Dzięki pracy nad tym projektem do tej pory, uczniowie zdobyli następujące umiejętności:

– przygotowania i przeprowadzenia ankiety,

– analizy zdobytych materiałów,

– organizacji pracy oraz współdziałania w grupie,

– prawidłowego posługiwania się aparatem.

– dokonania samooceny,

– prezentowania efektów własnej pracy,

– przygotowania prezentacji multimedialnej,

Zaplanowanym efektem zadań, wykonanych w tej części realizacji projektu, było pozyskanie jak najwięcej informacji dotyczących tematu projektu. Dalsze realizacje zadań umożliwią „ligowiczom” większe wykorzystanie tej wiedzy w praktyce ( pełna realizacja kolejnych zadań), oraz ułatwią realizację pozostałych zadań. Dzięki zaplanowanej ocenie pracy uczniów po każdym zadaniu, udało się uniknąć problemów. Uczniowie skutecznie wykorzystywali zdobyte umiejętności, co pozytywnie wpłynęło na efektywność realizacji zadań. Uczniowie czerpali wiedzę i nabywali umiejętności z różnych źródeł.