1. Przedmiot przetargu:

Przedmiotem przetargu jest najem zadaszonego baru grillowego z tarasem
o łącznej powierzchni 96,00m2 z przeznaczeniem na działalność gastronomiczną zlokalizowany na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Kwiatowej w Jaśle oraz dwie sztuki rowerków wodnych ze sprzętem ratunkowym. 

 2. Warunki udziału w przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 22.04.2021 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Miasta
w Jaśle ul. Rynek 12 sala nr 102.

Cenę wywoławczą do przetargu, stanowi miesięczny czynsz najmu,  naliczany
w sezonie wiosenno-letnim tj.: od 1.04. do 31.10. każdego roku w wysokości 200,00zł + 23%  VAT.

Oprócz czynszu najemca zobowiązany będzie do ponoszenia opłat związanych
z użytkowaniem nieruchomości oraz opłat publiczno-prawnych, w tym podatku od nieruchomości.

Wadium w wysokości 246,00zł należy wpłacić przelewem na konto Miasta Jasła  
nr 81 8627 1011 2001 0048 6891 0012 w Banku Spółdzielczym w Bieczu Oddział w Jaśle w terminie do 19.04.2021 r. Za datę wpłacenia wadium uważa się datę wpływu wymaganej kwoty na wyżej podane konto.

Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy najmu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

Umowa najmu zostanie zawarta na czas nieokreślony. Czynsz najmu waloryzowany będzie corocznie  średniorocznym wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanym prze GUS, pierwsza waloryzacja nastąpi w 2022 r.Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zostanie zaliczone na poczet czynszu. W przypadku uchylenia się uczestnika, który przetarg wygra od zawarcia umowy, wadium ulega przepadkowi.

Szczegółowe informacje o warunkach najmu można uzyskać w Urzędzie Miasta w Jaśle pokój nr 203 lub telefonicznie   013-4486-312, gdzie można również ustalić termin oględzin przedmiotu najmu.
Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.