Burmistrz Miasta Jasła ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na udzielanie mieszkańcom miasta Jasła gwarantowanych świadczeń zdrowotnych z zakresu terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol w 2022 r.

96

W konkursie mogą wziąć udział podmioty lecznicze określone w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 z późn.zm.)
udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z zakresu
terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol.