Na sesji Rady Miejskiej Jasła, która odbyła się 27 sierpnia br., radni zdecydowali między innymi o wprowadzeniu nowych zadaniach do budżetu miejskiego, zasadach zapewnienia opieki w jasielskich żłobkach i klubach dziecięcych dzieciom spoza miasta oraz o powołaniu Rady Muzeum.

Nowe zadania w budżecie miejskim

Radni Rady Miejskiej Jasła przegłosowali zaproponowane przez burmistrza Jasła zmiany budżetu miejskiego na obecny rok. Zaplanowano pieniądze na budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta (610 tys. zł), budowę toru rolkowo-narciarskiego na terenie MOSiR (300 tys. zł), budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 (80 tys. zł) oraz przebudowę ul. Baczyńskiego (35 tys. zł). Zwiększone zostały środki finansowe na tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości (wynoszą teraz 400 tys. zł) oraz na rozbudowę ul. Gorajowickiej (teraz 904 tys. zł).

Gminy zapłacą za swoje maluchy w jasielskich żłobkach

W Jaśle działają żłobki i kluby dziecięce, które mogą zapewnić opiekę także maluchom spoza miasta, pod warunkiem, że gminy, z których dzieci są przywożone zapłacą. Jasielscy radni przegłosowali uchwały zezwalające burmistrzowi na zawarcie stosownych porozumień z gminami: Jasło i Dębowiec.

Na mocy tych porozumień (zawartych na czas od 1 czerwca do 31 grudnia br.) gminy zobowiązują się do przekazywania środków finansowych na dotację celową udzielaną przez Miasto Jasło dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce w Jaśle, na dzieci będące mieszkańcami gmin Jasło i Dębowiec.

Adam Kucharzyk patronem ulicy

Jedna z jasielskich ulic na osiedlu Ulaszowice otrzymała imię Adama Kucharzyka, wybitnego lekarza dermatologa, uhonorowanego tytułem „Zasłużony dla Miasta Jasła”.

Nadanie jej imienia znanego i cenionego jasielskiego lekarza dermatologa zaproponował Zarząd Osiedla Ulaszowice. Propozycję tę poparła Komisja Spraw Społecznych Rady Miejskiej Jasła. Pomysł zaaprobowała również – w imieniu własnym i najbliższej rodziny – córka Adama Kucharzyka, mieszkająca obecnie w Warszawie.

Rada Muzeum powołana

W związku z upływem 4-letniej kadencji Rady Muzeum przy Muzeum Regionalnym im. Stanisława Kadyiego w Jaśle, radni miejscy powołali nową Radę Muzeum. Rada działa społecznie. W jej skład wchodzą: Felicja Jałosińska, Zbigniew Pięta, Zbigniew Dranka i Zdzisław Gil.

Zadaniem Rady Muzeum jest m.in. sprawowanie nadzoru nad wypełnianiem przez tę instytucję powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. Rada ocenia na podstawie przedstawionego przez dyrektora muzeum sprawozdania rocznego z działalności, działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora muzeum roczny plan działania.