Zarządzenie Nr V/130/2020 Burmistrza Miasta Jasła z dnia 19 października 2020 r.

60

w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła dotyczącego uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), § 2, 4 i 5 ust. 1 załącznika do uchwały Nr LX/618/2018 Rady Miejskiej Jasła z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Miasta Jasła (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2018 r. poz. 678)
zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej Jasła w sprawie uchwalenia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025”

 1. Wyznacza się termin przeprowadzenia konsultacji trwający od 20 października 2020 r. do 3 listopada 2020 r.
 2. Konsultacje swym zasięgiem obejmują wszystkich mieszkańców Miasta Jasła.
  § 2. Konsultacje prowadzone będą poprzez opiniowanie poszczególnych zapisów projektu uchwały, o którym mowa w § 1 w formie:
  1) elektronicznej – za pomocą Miejskiego Systemu Konsultacji Społecznych dostępnego w internecie pod adresem www.jaslo.pl zakładka „Konsultacje Społeczne” oraz www.konsultacje.um.jaslo.pl;
  2) pisemnej poprzez wypełnienie formularza konsultacyjnego znajdującego się na stronie www.jaslo.pl zakładka „Konsultacje Społeczne” – za pośrednictwem poczty lub osobistego złożenia do urny z opisem „Skrzynka pocztowa urzędu” wystawionej w przedsionku Urzędu Miasta w Jaśle ul. Rynek 12, w godzinach pracy Urzędu.
  § 3. Konsultacje przeprowadzi zespół w następującym składzie:
  1) Paweł Rzońca – Sekretarz Miasta Jasła, Przewodniczący Zespołu;
  2) Jadwiga Gancarz – Żebracka – Kierownik Wydziału Rewitalizacji, Strategii i Inicjatyw Społecznych, członek Zespołu;
  3) Iwona Byczek – starszy inspektor, Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom, członek Zespołu;
  4) Monika Taraba – starszy inspektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, członek Zespołu.
  § 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Iwonie Byczek – Pełnomocnikowi Burmistrza ds. Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom.
  § 5. Zarządzenie podlega publikacji:
  1) Na stronie internetowej Urzędu Miasta w Jaśle,
  2) Na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Jaśle,
  3) Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Jaśle.
  § 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  Ryszard Pabian
  /-/
  Burmistrz Miasta Jasła