Strona główna Miasto Wiedzy

Miasto Wiedzy

Jasło stawia na wiedzę

Miasto Jasło realizuje obecnie systemowe i strategiczne podejście do nowego modelu rozwoju lokalnego opartego na różnorodnych elementach rozwijających innowacyjność i kreatywność społeczną. Program Jasło Miasto Wiedzy, zakłada wdrożenie szeregu działań, które w ciągu najbliższej dekady pozwolą na podniesienie jakości edukacji, poszerzenie oferty kształcenia i doskonalenia oraz rozwój kompetencji mieszkańców Miasta. Program ten będzie realizowany poprzez różnorodne projekty współfinansowane najczęściej ze środków unijnych i połączonych ze sobą nadrzędnym celem rozwoju społecznego.

Moda na naukę

Koncepcja programu Jasło Miasto Wiedzy,  który opiera się na wielu mniejszych projektach, zakłada modę na naukę i uczenie się. W chwili obecnej program Jasło Miasto Wiedzy jest w fazie uruchamiania wielu równoległych projektów, niektóre już działają: Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, przeprowadzona została diagnoza kapitału intelektualnego Jasła. Inne projekty są przygotowywane i uruchamiane będą w ciągu najbliższych miesięcy wykorzystując wsparcie z nowej puli środków unijnych, jak również wsparcie ze strony zainteresowanych współpracą firm.- Jeśli popatrzymy w jakim tempie rozwija się społeczeństwo i gospodarka to trzeba zauważyć, że kluczowym elementem jest rozwój ośrodków wiedzy. Przez wiedzę rozumiemy tutaj zarówno kwestie edukacji w szkołach, jak również dostęp do wiedzy – wyjaśnia Ryszard Pabian, burmistrz Jasła.

Od przedszkola

Miasto stara się zachęcić do nauki od najmłodszych lat. W ubiegłym roku dziewięć jasielskich przedszkoli otrzymało tablice interaktywne, które mają pomóc dziecku w rozwijaniu swoich zdolności, ale również pomóc w pokonywaniu wszelkich niedoskonałości poprzez zakupione programy edukacyjne i korekcyjne. Od 2011 roku działa natomiast Jasielski Uniwersytet Dziecięcy, edukacyjny projekt polegający na zabawie dzieci w studiowanie.  Jego celem jest rozbudzanie aktywności poznawczej, popularyzacja wiedzy i podtrzymanie ciekawości świata u dzieci w wieku 6 – 10 lat.

Młodzi naukowcy

Dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych powstała Jasielska Liga Naukowa z Lotosem, prekursorski projekt opieki nad uczniem zdolnym. W projekcie realizowanym w minionym roku szkolnym uczestniczyło  235 uczniów i 44 nauczycieli, a realizowano łącznie 91 projektów naukowo-badawczych. – Tu nie chodzi o podważanie teorii Kopernika, ale o to, by dziecko potrafiło zadać sobie pytanie badawcze – dlaczego?, czemu coś się dzieje? i spróbowało przygotować narzędzia do tego, aby poszukać odpowiedzi na swoje pytanie. Celem jest nauczenie dzieci podstaw myślenia procesowego, badawczego, łączenia wielu dyscyplin naukowych, współpracy z ludźmi – zaznacza K. Głuc, ekspert w projekcie „Jasło Miasto Wiedzy”.

Unikatowy projekt

Projekt Jasło Miasto Wiedzy jest wieloletnim programem działań na rzecz rozwoju Jasła i jego otoczenia ukierunkowanym na najważniejszy element potencjału jakim są mieszkańcy. – Realizowane przez nas projekty, a także ich rezultaty, już są przez wielu ekspertów  uznawane za unikatowe i modelowe w skali kraju.  Dla nas  niezwykle istotne i cenne jest jednak to, że potrafiliśmy zaangażować w nasze działania mieszkańców Jasła i  gmin powiatu jasielskiego – podkreśla R. Pabian, burmistrz Jasła.

Lokalny program Wspierania Edukacji Uzdolnionych dzieci
i młodzieży w mieście Jaśle

Nagroda Burmistrza Miasta Jasła jest przyznawana corocznie jednemu uczniowi szkoły podstawowej oraz po dwie nagrody uczniom z gimnazjów, którzy zostali wskazani przez Radę Pedagogiczną szkoły. Do nagrody może być zgłoszony uczeń, który spełnia następujące wymagania: uzyskał w klasyfikacji rocznej średnią ocen ze wszystkich przedmiotów, przewidzianych planem nauczania właściwej klasy co najmniej 5,0; uzyskał wzorową ocenę z zachowania oraz brał udział w konkursie interdyscyplinarnym, przedmiotowym lub tematycznym osiągając co najmniej etap rejonowy.

Rozmiar czcionek
Tryb czytania